Produktionsteknologi

För induktionshärdning förfogar vi över en rad specialkonstruerade härdmaskiner. Vi använder mikropneumatik och mikrooptik såväl som datastyrda härdmaskiner. Härdmaskinerna såväl som induktorer/kylduschar/fixturer, jiggar samt andra verktyg tillverkas av oss själva. Detta medför att vi kan styra våran process från ide till färdig härdutrustning med andra ord är vi är inte beroende av externa aktörer. Detta unika koncept kommer våra kunder till fördel när det gäller pris, leverans och kvalitet.

Vi på Induktionsvärme utför både progressiv (scanning) samt statisk (single shoot) induktionshärdning. Merparten av våra härdprocesser är datastyrd vilket i sin tur resulterar i en hög repeterbarhet vid utförandet av värmebehandlingen. Den slutgiltiga hårdheten på detaljen styrs genom anlöpning, detta sker i våra anlöpningsugnar.

Gemensamt för alla arbeten vi utför, är att de utförs av kompetent och omsorgsfull personal.

Vi härdar utanpå och inuti, emellan och i segment, i kurvor och lager på lager allt med en osviklig precision.

Generatorkapaciteten vi tillhandahåller ligger mellan 5 Kw och 180 Kw, med ett frekvensomfång från 3800 HZ till 1,5 MHz.
Tack vare att våra generatorer spänner sig över ett brett frekvensområde kan vi med vår maskinpark också erbjuda varierande härddjup. 

Efter värmebehandlingen sker alltid någon form hårdhetskontroll. Bestämningen av hårdheten sker antingen i Rockwell, Vickers, HK instrument eller vid stora detaljer/produkter kan det även användas enklare mätutrustning såsom EQTIP. Vi upprättar även härdkurvor för bestämning av härddjup, samt vi har även möjlighet att undersöka ytor i ljusmikroskop.